انتشار شايعه اى مبنى بر فيلترينگ شبكه هاى اجتماعى توسط مديريت فناورى اطلاعات

اخيراً شاهد انتشار شايعه اى مبنى بر فيلترينگ شبكه هاى اجتماعى توسط مديريت فناورى اطلاعات دانشگاه بوده ايم. ضمن تكذيب اين شايعه، بدين وسيله به اطلاع دا...
اطلاعات بیشتر