مدیریت فناوری اطلاعات
مهندس شاهپور رحمانی


تلفن داخلی: 6880
تلفن مستقیم: 31136880
فکس: 33445707

پست الکترونیک:shr@usb.ac.ir


 

معاونت فناوری اطلاعات
مهندس احمد کاظمی

تلفن داخلی: 6881
تلفن مستقیم: 31136881
فکس: 33445707
پست الکترونیک: shr@usb.ac.ir