مدیریت فناوری اطلاعات
مهندس شاهپور رحمانی

تلفن داخلی:6880
تلفن مستقیم: 31136880
پست الکترونیک: shr@usb.ac.ir
معاونت فناوری اطلاعات
مهندس احمد کاظمی

تلفن داخلی:6881
تلفن مستقیم: 31136881
پست الکترونیک: kazemi@itc.usb.ac.irمدیر طراحی و توسعه سامانه های نرم افزاری
مهندس احسان دانشور

تلفن داخلی: 6488
تلفن مستقیم: 31136488
پست الکترونیک: e.daneshvar@itc.usb.ac.ir

کارشناس فناوری اطلاعات در دفتر تهران
مهندس سروش علی آبادی

تلفن داخلی: 6907
تلفن مستقیم: 31136907
پست الکترونیک: aliabadi@itc.usb.ac.ir

کارشناس طراحی و توسعه سامانه های نرم افزاری
مهندس اعظم غلامی

تلفن داخلی: 6233
تلفن مستقیم: 31136233
پست الکترونیک: a_gholami@itc.usb.ac.ir

مدیر پشتیبانی فنی
مهندس مسعود تازه روز

تلفن داخلی: 6466
تلفن مستقیم: 31136466
پست الکترونیک: tazehruz@itc.usb.ac.ir

کارشناس واحد پشتیبانی فنی
مهندس امیر رأفت

تلفن داخلی: 6466
تلفن مستقیم: 31136466
پست الکترونیک: a_rafat@itc.usb.ac.ir
کارشناس واحد پشتیبانی فنی
سرکار خانم نجمه حیدری

تلفن داخلی: 6466
تلفن مستقیم: 31136466
پست الکترونیک: najmeh.heydari@yahoo.com​

مدیر آموزش
مهندس فرشته سپهری

تلفن داخلی: 6411
تلفن مستقیم: 31136411
پست الکترونیک: fsepehri@itc.usb.ac.ir

سرپرست واحد شبکه
مهندس مهدی روزدار

تلفن داخلی: 6444
تلفن مستقیم:31136444
پست الکترونیک: M.roozdar@itc.usb.ac.ir

کارشناس شبکه
مهندس مهدی میرپور

تلفن داخلی: 6266
تلفن مستقیم: 31136266
پست الکترونیک: m.mirpour@itc.usb.ac.ir

کارشناس شبکه
مهندس محسن ایجباری

تلفن داخلی: 6886
تلفن مستقیم: 31136886
پست الکترونیک: mohsenijbary@yahoo.com 

کارشناس شبکه
مهندس سمیرا پور امین

تلفن داخلی: 6266
تلفن مستقیم: 31136266
پست الکترونیک: samira.pouramin@yahoo.com
کارشناس شبکه
حسن سرگزی

تلفن داخلی: 6255
تلفن مستقیم : 31136255
پست الکترونیک: h2013.sargazi@gmail.com

کارشناس شبکه
حمیدرضا صالحی درمیان

تلفن داخلی: 6255
تلفن مستقیم: 31136255
پست الکترونیک: hsalehi5595@gmail.com 
مسئول امور اداری و دبیرخانه
مهندس زهره کیخا

تلفن داخلی: 6455
تلفن مستقیم: 31136455
پست الکترونیک: keikha@itc.usb.ac.ir 
مسئول سایت دکتر خشنودی
مهندس قدیره مودی

تلفن داخلی: 6299
تلفن مستقیم: 31136299
پست الکترونیک: ghm@itc.usb.ac.ir
مسئول سایت دکتر عظیمی
مهندس پریسا شهرکی

تلفن داخلی: 6288
تلفن مستقیم: 31136288
پست الکترونیک: Parisa_shahreki@yahoo.com