پرسنل مرکز داده های دانشگاه


ریاست مرکز داده های دانشگاه
مهندس شاهپور رحمانی

تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
پست الکترونیک: shr@usb.ac.irکارشناس مرکز داده ها
مهندس فرشته سپهری

تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
پست الکترونیک: fsepehri@itc.usb.ac.ir
کارشناس مرکز داده ها
مهندس اعظم غلامی

تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
پست الکترونیک: a_gholami@itc.usb.ac.ir