مدیر آموزش
مهندس فرشته سپهری

تلفن داخلی: 6411
تلفن مستقیم: 31136411
پست الکترونیک: fsepehri@itc.usb.ac.ir