خدمات واحد اداری

خدمات امور اداری مدیریت فناروی اطلاعات شامل:

1-انجام مکاتبات مربوط به مدیریت فناوری اطلاعات با سایر واحدها

2-انجام تسویه حساب دانشجویان

3-مدیریت و پیگیری امور اداری و مالی