مسئول امور اداری و دبیرخانه
مهندس زهره کیخا

تلفن داخلی: 6455
تلفن مستقیم: 31136455
پست الکترونیک: keikha@itc.usb.ac.ir