سرپرست واحد شبکه
مهندس مهدی روزدار

تلفن داخلی: 6444
تلفن مستقیم:31136444
پست الکترونیک: M.roozdar@itc.usb.ac.ir