خدمات واحد طراحی و توسعه سامانه ها


شروع بکار و خدمات رساني اين بخش، همزمان با تاسيس و آغاز فعاليت مرکز انفورماتيک دانشگاه ، شروع گرديد و اين بخش کليه خدمات نرم افزاري دانشکده ها و قسمتهاي مختلف دانشگاه را بر عهده دارد.

از خدمات اين واحد به موارد زير مي توان اشاره نمود: 
-طراحی و پیاده سازی وب سایت جدید دانشگاه با آخرین فناوری های روز.
-طراحی و پیاده سازی سامانه چند رسانه ای دانشگاه.
-طراحی و پیاده سازی سامانه اعضاء هیات علمی.
-توسعه سامانه های دانشجویی.
-طراحی و پیاده سازی سامانه انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه.
-طراحی و پیاده سازی پورتال جدید مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه.