مدیر گروه طراحی و توسعه سامانه های نرم افزاری
مهندس احسان دانشور

تلفن داخلی: 6488
تلفن مستقیم: 31136488
پست الکترونیک:e.daneshvar@itc.usb.ac.ir