کارشناس فناوری اطلاعات در دفتر تهران
مهندس سروش علی آبادی

تلفن داخلی: 6907
تلفن مستقیم: 31136907
پست الکترونیک: aliabadi@itc.usb.ac.ir

کارشناس طراحی و توسعه سامانه های نرم افزاری
مهندس اعظم غلامی

تلفن داخلی: 6233
تلفن مستقیم: 31136233
پست الکترونیک: a_gholami@itc.usb.ac.ir