مدیر پشتیبانی فنی
مهندس مسعود تازه روز

تلفن داخلی: 6466
تلفن مستقیم: 31136466
پست الکترونیک: tazehruz@itc.usb.ac.ir