کارشناس واحد پشتیبانی فنی
مهندس امیر رأفت

تلفن داخلی: 6466
تلفن مستقیم: 31136466
پست الکترونیک: a_rafat@itc.usb.ac.ir
کارشناس واحد پشتیبانی فنی
سرکار خانم نجمه حیدری

تلفن داخلی: 6466
تلفن مستقیم: 31136466
پست الکترونیک: najmeh.heydari@yahoo.com​
مسئول سایت دکتر عظیمی
مهندس پریسا شهرکی

تلفن داخلی: 6288
تلفن مستقیم: 31136288
پست الکترونیک: Parisa_shahreki@yahoo.com
مسئول سایت دکتر خشنودی
مهندس قدیره مودی

تلفن داخلی: 6299
تلفن مستقیم: 31136299
پست الکترونیک: ghm@itc.usb.ac.ir