آدرس : زاهدان ، خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، مدیریت فناوری اطلاعات

تلفن :  31136666 - 054
فاکس : 33445707 - 054