مدیر فناوری اطلاعات
دکتر امین راحتی
مدیریت

درجه : استادیار
شماره داخلی : 6400
شماره مستقیم : 31136400 54 98+
پست الکترونیک : a.rahati@cs.usb.ac.ir