معاونت
مهندس مهدی میرپور
معاون مدیر فناوری اطلاعات

تلفن داخلی: 6100
تلفن مستقیم: 31136100

پست الکترونیک: m.mirpour@itc.usb.ac.ir