همکاران واحد طراحی و توسعه سامانه های نرم افزاری
مهندس احسان دانشور
مدیر طراحی و توسعه سامانه های نرم افزاریتلفن داخلی: 6488
تلفن مستقیم: 31136488

پست الکترونیک: e.daneshvar@itc.usb.ac.ir
مهندس اعظم غلامی
کارشناس طراحی و توسعه سامانه های نرم افزاریتلفن داخلی: 6233
تلفن مستقیم: 31136233

پست الکترونیک: a_gholami@itc.usb.ac.ir
مهندس سروش علی آبادی
کارشناس فناوری اطلاعات در دفتر تهران


تلفن داخلی: 6907
تلفن مستقیم: 31136907

پست الکترونیک: aliabadi@itc.usb.ac.ir
خانم زهره کیخا
کارشناس پشتیبان اتوماسیون اداری


تلفن داخلی: 6455
تلفن مستقیم: 31136455

پست الکترونیک: keikha@itc.usb.ac.ir 
همکاران واحد پشتیبانی فنی
مهندس مسعود تازه روز
مدیر پشتیبانی فنی

تلفن داخلی: 6600
تلفن مستقیم: 31136600

پست الکترونیک: tazehruz@itc.usb.ac.ir
مهندس امیر رأفت
کارشناس واحد پشتیبانی فنی

تلفن داخلی: 6466
تلفن مستقیم: 31136466

پست الکترونیک: a_rafat@itc.usb.ac.ir
خانم نجمه حیدری
کارشناس واحد پشتیبانی فنی

تلفن داخلی: 6466

تلفن مستقیم: 31136466
پست الکترونیک: najmeh.heydari@yahoo.com
مهندس پریسا شهرکی
کارشناس نگهداری مرکز فناوری اطلاعات دکتر عظیمی
تلفن داخلی: 6288
تلفن مستقیم: 31136288
پست الکترونیک: Parisa_shahreki@yahoo.com
همکاران واحد پشتیبانی فنی
آقای علی جهانتیغ
کارشناس نگهداری مرکز فناوری اطلاعات دکتر خشنودی

تلفن داخلی: 6299
تلفن مستقیم: 31136299

پست الکترونیک:
مهندس مجتبی اصغری
کارشناس واحد پشتیبان فنی
 

تلفن داخلی: 6466
تلفن مستقیم: 31136466

پست الکترونیک:
 
 
 

..

همکاران واحد آموزش
مهندس فرشته سپهری
مدیر دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

تلفن داخلی: 6411
تلفن مستقیم: 31136411

پست الکترونیک: fsepehri@itc.usb.ac.ir

 

همکاران واحد ارتباطات
مهندس مهدی روزدار
 مدیر واحد شبکه

تلفن داخلی: 6444
تلفن مستقیم:31136444

پست الکترونیک: M.roozdar@itc.usb.ac.ir
مهندس مهدی میرپور
کارشناس مسئول شبکه

تلفن داخلی: 6266
تلفن مستقیم: 31136266

پست الکترونیک: m.mirpour@itc.usb.ac.ir
مهندس محسن ایجباری
کارشناس شبکه

تلفن داخلی: 6886
تلفن مستقیم: 31136886

پست الکترونیک: mohsenijbary@yahoo.com
حسن سرگزی
کارشناس شبکه

تلفن داخلی: 6255
تلفن مستقیم : 31136255

پست الکترونیک: h2013.sargazi@gmail.com
همکاران واحد ارتباطات
آقای حمیدرضا صالحی درمیان
 کارشناس واحد شبکه

تلفن داخلی: 6255
تلفن مستقیم: 31136255

پست الکترونیک: hsalehi5595@gmail.com
آقای محمود براهویی
کارشناس واحد  شبکه

تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:

پست الکترونیک: