چارت سازمانی
 • دکتر امین راحتی
  مدیر فناوری اطلاعات

 • مهندس مسعود تازه روز
  مدیر گروه پشتیبانی فنی

 • مهندس احسان دانشور
  مدیر گروه طراحی و توسعه سامانه های نرم افزاری

 • مهندس مهدی روزدار
  مدیر گروه ارتباطات

 • مهندس فرشته سپهری
  مدیر گروه آموزش

 • مهندس امیر رافت
  کارشناس واحد پشتیبانی فنی

 • خانم نجمه حیدری
  کارشناس واحد پشتیبانی فنی

 • مهندس پریسا شهرکی
  کارشناس نگهداری مرکز فناوری اطلاعات دکتر عظیمی

 • مهندس مجتبی اصغری
  کارشناس واحد پشتیبان فنی

 • آقای علی جهانتیغ
  کارشناس نگهداری مرکز فناوری اطلاعات دکتر خشنودی