شماره: 1011
1398/01/20
راهنمای آنتی ویروس
راهنمای آنتی ویروس

برای دریافت فایل نصبی آنتی ویروس به شبکه دانشگاه متصل شده، وارد بانک نرم افزاری به نشانی ...

جهت دریافت راهنما به فایل ضمیمه مراجعه کنید.

حق انتشار محفوظ است ©