شماره: 1039
1400/11/19
راهنمای گزارشات ترددها و حضور و غیاب در سامانه چارگون
راهنمای گزارشات ترددها و حضور و غیاب در سامانه چارگون

روش اخذ گزارشات مربوط به حضور و غیاب در سامانه چارگون با عنوان گزارش عملکرد شخص بر اساس روز 


لازم به ذکر است قبل از مشاهده گزارش عملکرد شخص بر اساس روز ابتدا باید محاسبه حضور و غیاب شخصی از منوی پیشخوان درخواست ها مطابق فایل راهنمای پیوست انجام شود و سپس گزارش مربوط به دوره کاری از سیستم دریافت گردد.

حق انتشار محفوظ است ©