شماره: 4
1396/11/21
مشاهده آرشیو فیش حقوقی
مشاهده آرشیو فیش حقوقی

اساتید و کارکنان دانشگاه با استفاده از این راهنما بدون نیاز به مراجعه حضوری به واحد مالی آرشیو فیش حقوقی خود را مشاهده، چاپ و ذخیره نمایند.


جهت دریافت راهنما به فایل ضمیمه مراجعه کنید.

حق انتشار محفوظ است ©