شماره: 7
1396/11/21
سامانه کارآموزی
سامانه کارآموزی

راهنمای استفاده از ثبت نام در سامانه کارآموزی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در دسترس می باشد.

ورود به سامانه کارآموزی

جهت دریافت راهنما به فایل ضمیمه مراجعه کنید.

حق انتشار محفوظ است ©