Empty
Click + to add content
راهنمای ثبت درخواست مرخصی در سامانه چارگون
 

راهنمای ثبت درخواست مرخصی در سامانه چارگون

ﺳﻪشنبه، 19 بهمن 1400 | Article Rating
لازم به ذکر است که در ثبت درخواست مرخصی روزانه به تعداد روزهای قابل استفاده جهت ثبت درخواست توجه شود.
در ثبت درخواست مرخصی ساعتی به مدت زمان قابل استفاده دقت شود.
تصاویر
  • راهنمای ثبت درخواست مرخصی در سامانه چارگون
  • راهنمای ثبت درخواست مرخصی در سامانه چارگون
  • راهنمای ثبت درخواست مرخصی در سامانه چارگون
  • راهنمای ثبت درخواست مرخصی در سامانه چارگون
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری