Empty
Click + to add content
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 19 بهمن 1400
راهنمای ثبت درخواست مرخصی در سامانه چارگون

  راهنمای ثبت درخواست مرخصی در سامانه چارگون

امتیاز: Article Rating
لازم به ذکر است که در ثبت درخواست مرخصی روزانه به تعداد روزهای قابل استفاده جهت ثبت درخواست توجه شود.
در ثبت درخواست مرخصی ساعتی به مدت زمان قابل استفاده دقت شود.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • راهنمای ثبت درخواست مرخصی در سامانه چارگون
  • راهنمای ثبت درخواست مرخصی در سامانه چارگون
  • راهنمای ثبت درخواست مرخصی در سامانه چارگون
  • راهنمای ثبت درخواست مرخصی در سامانه چارگون
ثبت امتیاز