هر رای دهند می تواند در فرم اخذ رای 9 نفر از کاندیداهای مورد نظر خود را انتخاب نماید.
هفت نفر اول که حایز بیشترین آرا شوند به عنوان عضو شورا و دو نفر بعدی به عنوان بازرس انتخاب خواهند شد.
نتیجه انتخابات