اخبار

راهنمای آنتی ویروس

راهنمای آنتی ویروس

برای دریافت فایل نصبی آنتی ویروس به شبکه دانشگاه متصل شده، وارد بانک نرم افزاری به نشانی ...

جهت دریافت راهنما به فایل ضمیمه مراجعه کنید.

امتیاز به خبر :