اخبار

راهنمای ثبت درخواست مرخصی در سامانه چارگون

راهنمای ثبت درخواست مرخصی در سامانه چارگون

راهنمای ثبت درخواست مرخصی روزانه و مرخصی ساعتی(پاس شخصی) در سامانه چارگون 

لازم به ذکر است که در ثبت درخواست مرخصی روزانه به تعداد روزهای قابل استفاده جهت ثبت درخواست توجه شود.
در ثبت درخواست مرخصی ساعتی به مدت زمان قابل استفاده دقت شود.
امتیاز به خبر :