اخبار

سامانه کارآموزی

سامانه کارآموزی

راهنمای استفاده از ثبت نام در سامانه کارآموزی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در دسترس می باشد.

ورود به سامانه کارآموزی

جهت دریافت راهنما به فایل ضمیمه مراجعه کنید.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست