Empty
Click + to add content

مطالب موجود برای 'تردد'

راهنمای گزارشات ترددها و حضور و غیاب در سامانه چارگون
روش اخذ گزارشات مربوط به حضور و غیاب در سامانه چارگون با عنوان گزارش عملکرد شخص بر اساس روز 
ﺳﻪشنبه، 19 بهمن 1400 - 09:26