تنها دانشجویانی امکان فعال سازی حساب کاربری را دارند که در سامانه آموزشی گلستان ، در ترم تحصیلی جاری دارای انتخاب واحد باشند.
کاربری شما با موفقیت فعال گردید.
مدیریت حساب کاربری اینترنت