• اساتید
  • دانشجویان
  • کارمندان

دانلود VPN

اساتید از طریق لینک زیر جهت دانلود VPN اقدام کنند .

لینک دانلوددانلود راهنما

دانلود Open VPN برای ویندوز (خارج دانشگاه)

اساتید می توانند از طریق لینک زیر جهت دانلود Open VPN برای نسخه جدید ویندوز اقدام کنند.

لینک دانلوددانلود راهنمادانلود پروفایل

دانلود Open VPN برای نسخه جدید آندروید (خارج دانشگاه)

اساتید می توانند از طریق لینک زیر جهت دانلود  Open VPN برای نسخه های جدید آندروید اقدام کنند.

لینک دانلوددانلود راهنمادانلود پروفایل

دانلود VPN

دانشجویان از طریق لینک زیر جهت دانلود VPN اقدام کنند .

لینک دانلوددانلود راهنما

دانلود VPN برای نسخه جدید ویندوز (خارج دانشگاه)

دانشجویان می توانند از طریق لینک زیر جهت دانلودVPN برای نسخه جدید ویندوز اقدام کنند.

لینک دانلوددانلود راهنما

دانلود VPN برای نسخه جدید آندروید (خارج دانشگاه)

دانشجویان می توانند از طریق لینک زیر جهت دانلود  VPN برای نسخه های جدید آندروید اقدام کنند.

لینک دانلوددانلود راهنما

دانلود VPN

کارکنان از طریق لینک زیر جهت دانلود VPN اقدام کنند .

لینک دانلوددانلود راهنما

دانلود Open VPN برای ویندوز (خارج دانشگاه)

کارکنان می توانند از طریق لینک زیر جهت دانلود Open VPN برای نسخه جدید ویندوز اقدام کنند.

لینک دانلوددانلود راهنمادانلود پروفایل

دانلود Open VPN برای نسخه جدید آندروید (خارج دانشگاه)

کارکنان می توانند از طریق لینک زیر جهت دانلود  Open VPN برای نسخه های جدید آندروید اقدام کنند.

لینک دانلوددانلود راهنمادانلود پروفایل