مدیر فناوری اطلاعات

       دکتر امین راحتی

شماره تماس

054-31136400

054-31136200

پست الکترونیک

a.rahati@cs.usb.ac.ir

اطلاعات بیشتر