• دکتر امین راحتی
  مدیر فناوری اطلاعات

 • مهندس مهدی میرپور
  معاون مدیر فناوری اطلاعات

 • مهندس مسعود تازه روز
  مدیر گروه پشتیبانی فنی

 • مهندس احسان دانشور
  مدیر گروه طراحی و توسعه سامانه های نرم افزاری

 • مهندس مهدی روزدار
  مدیر گروه ارتباطات

 • مهندس فرشته سپهری
  مدیر گروه آموزش

 • مهندس امیر رافت
  کارشناس واحد پشتیبانی فنی

 • خانم نجمه حیدری
  کارشناس واحد پشتیبانی فنی

 • مهندس مجتبی اصغری
  کارشناس واحد پشتیبان فنی

 • مهندس اعظم غلامی
  کارشناس واحد طراحی و توسعه نرم افزارها

 • مهندس سروش علی آبادی
  کارشناس فناوری اطلاعات دفتر تهران

 • مهندس محسن ایجباری
  کارشناس شبکه

 • مهندس مصطفی میر
  کارشناس شبکه

 • مهندس محمود براهویی
  کارشناس شبکه

 • حسن سرگزی
  تکنسین شبکه

 • حمیدرضا صالحی درمیان
  تکنسین شبکه

 • محمدرسول براهویی نژاد
  تکنسین شبکه