معاون مدیر فناوری اطلاعات

        مهندس مهدی میرپور

شماره تماس:

054-31136100

پست الکترونیک

m.mirpour@itc.usb.ac.ir