ثبت نام اینترنت دانشجویی
تنها دانشجویانی می توانند حساب کاربری ایجاد کنند که در سامانه آموزشی گلستان ، در ترم تحصیلی جاری دارای انتخاب واحد باشند.
به جمع کاربران اینترنت دانشگاه خوش آمدید.
اطلاعات کاربری برای شما پیامک گردید.

مدیریت حساب کاربری اینترنت