تنها دانشجویانی می توانند حساب کاربری ایجاد کنند که در سامانه آموزشی گلستان ، در ترم تحصیلی جاری دارای انتخاب واحد باشند.
دانشجویانی که آدرس ایمیل خود را در سیستم گلستان تکمیل نموده اند کد تایید به ایمیل آنها نیز ارسال می گردد.
به جمع کاربران اینترنت دانشگاه خوش آمدید.
اطلاعات کاربری برای شما پیامک گردید.

مدیریت حساب کاربری اینترنت