اخبار

مشاهده آرشیو فیش حقوقی

مشاهده آرشیو فیش حقوقی

اساتید و کارکنان دانشگاه با استفاده از این راهنما بدون نیاز به مراجعه حضوری به واحد مالی آرشیو فیش حقوقی خود را مشاهده، چاپ و ذخیره نمایند.

جهت دریافت راهنما به فایل ضمیمه مراجعه کنید.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست