Empty
Click + to add content

(آرشیو ماه دی 1400)

webometrics چیست؟
به رتبه بندی در طراحی سایت های دانشگاهی و موسسه آموزش عالی در دنیا که توسط آزمایشگاه سایبرمتریک CINDOC واحد تحقیقات ملی اسپانیا تعیین می شود webometrics گفته می شود.
شنبه، 18 دی 1400 - 18:45