Empty
Click + to add content
(آرشیو ماه دی 1400)
webometrics چیست؟
 

webometrics چیست؟

شنبه، 18 دی 1400 - 18:45

به رتبه بندی در طراحی سایت های دانشگاهی و موسسه آموزش عالی در دنیا که توسط آزمایشگاه سایبرمتریک CINDOC واحد تحقیقات ملی اسپانیا تعیین می شود webometrics گفته می شود.